Јавни позив за подстицај развоја новооснованих привредника на подручју Града Бијељина

август 22, 2019

На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 10. Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/18), а у складу са Програмом рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2019. годину, в.д директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:

 

Јавни позив за подстицај развоја новооснованих привредника на подручју Града Бијељина

1. Предмет

 

Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава послодавцима: а) у функцији запошљавања у циљу повећања продуктивности и конкурентности б) у функцији улагања у унапређење технолошких процеса: набавку машина опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава- рефундација  новооснованим привредним друштвима и самосталним предузетницима који обављају дјелатност на подручју Града Бијељина.

 

2. Намјена

 

Подстицаји су намијењени:

 

Привредним друштвима и самосталним предузетницима који су основани у 2019. години, који обављају производну и услужну дјелатност (осим трговине и угоститељства) на подручју Града Бијељина, у износу од 30.000,00 КМ. Максималан појединачни износ до 8.000,00 КМ.

 

Могу остварити право за следеће намјене:

 

 • За запошљавање нових радника.
 • За набавку основних средстава машина, опреме и алата.

 

3. Услови за остваривање права на подстицај

 

Право на подстицај имају привредна друштва/самостални предузетници која испуњавају следеће услове:

 

 1. Да су регистровани за обављање производне и услужне дјелатности (осим трговине и угоститељства) у 2019. години,
 2. Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
 3. Да је лице за које се тражи подстицај било на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Бијељина, прије објаве јавног позива,
 4. Да имају најмање једног (1) запосленог радника укључујући власника
 5. Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (комуналне таксе и накнаде),
 6. Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

 

Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, трговине и угоститељства, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.

 

4. Критеријуми за додјелу подстицаја

 

 1. Подстицајна средства могу користити послодавци који имају потребу за адекватном радном снагом која ће допринијети повећању њихове конкурентности и продуктивности. Послодавац који користе овај вид подстицаја обавезан је да запосли најмање једног радника на период од једне године, да измирује обавезе пореза и доприноса и да задржи постојећи број радника у периоду од годину дана.
 2. Подстицајна средства у функцији улагања у унапређење технолошких процеса; набавку машина, опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова у виду рефундације за набавке основних средстава у циљу технолошког развоја МСП и предузетништва. Корисник ове врсте подстицаја обавезан је да задржи број постојећих запослених радника  најмање на период од једне године и да измирује обавезе пореза и доприноса. Подстицајна средства се могу користити за следеће намјене: куповину основних средстава, опреме, алата, набавку информатичке опреме и пословног софтвера неопходних за обављање регистроване дјелатности. Подстицајна средства се не могу користити за реновирање пословног простора, куповину намјештаја и расхладних уређаја.

 

5. Потребна документација

 

Привредна друштва / самостални предузетници прилажу  следећа документа:

 

 1. Прописани пријавни образац у потпуности попуњен (електронски), потписан и овјерен од стране директора/власника,
 2. Рјешења о регистрацији привредног друштва/самосталног предузетника који је основан у 2019. години, до отварања овог јавног позива,
 3. Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности АПИФ/ статистика, за привредна друштва
 4. Увјерење о регистрацији пореског обвезника ЈИБ,
 5. Увјерење о измиреним пореским обавезама, од Пореске управе Републике Српске,
 6. Увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према радницима, од Пореске управа Републике Српске,
 7. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина, комуналне таксе и остале обавезе, издаје Одјељење за Финансије Градске управе Града Бијељина,
 8. Фактуре за набавку основног средства; машина, опреме, пословног софтвера и алата, из 2019. године, које гласе на привредно друштво/предузетничку радњу (оригинал или овјерена фотокопија)

 

Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.

 

Документа под тачкама  2,3 и 4  могу бити оригинали  или овјерене фотокопије које не могу бити старије од три мјесеца.

 

Документа под тачкама  5,6 и 7 морају бити оригинали.

 

Пријавни образац за додјелу подстицаја у потпуности мора бити читко попуњен и овјерен од стране одговорног лица/власника, јер у противном се неће  узети у разматрање.

 

6. Разматрање захтјева

 

Испуњеност услова и оцјену пријава за додјелу подстицаја на основу Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва утврђује Комисија именована рјешењем од стране в.д директора, те сачињава приједлог ранг листе.

 

На приједлог Комисије директор доноси одлуку о додјели средстава, а са сваким корисником подстицаја појединачно се закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

 

7. Закључивање уговора

 

При потписивању уговора корисник подстицаја који запошљава нове раднике је дужан да донесе; Увјерење да су лица која се запошљавају била на евиденцији Завода за запошљавање Биро Бијељина прије расписивања јавног позива, Пријаве радника (oбразац ПД 3100 из Пореске управе) и бјанко овјерену и потписану мјеницу са мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења.

 

8. Дозначавање средстава

 

Подстицај се дозначава у укупном износу, а у складу са уговором. Коначна исплата средстава се врши из Трезора Града Бијељина.

 

9. Начин и рок за подношење захтјева

 

Пријава са потребном документацијом доставља се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном коверту на адресу;  Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше Селимовић 22А, Поштански фах 187 Бијељина са назнаком  Пријава на јавни позив за  подстицај развоја новооснованих привредника на подручју Града Бијељина – НЕ ОТВАРАТИ прије састанка Комисије’’

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног позива.

 

Јавни позив је отворен од 22. августа  до 21. септембра. 2019. године.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће бити предмет  разматрања.

 

10. Остале напомене

 

Јавни позив, пријавни образац и Правилник о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/18), доступни су и на wеб страни www.agencijamsp.com.

 

Додатне информације могу се добити у просторијама Агенције и на телефон 055/204 024.

 

Текст јавног позива можете преузети на овом линку.

 

Образац за пријаву за остваривање права на подстицајна средства пројекта „Подстицај развоја новооснованих привредника на подручју Града Бијељина“