Javni poziv za pružanje besplatne obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske

Maj 10, 2019

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2016 – 2020. godine i Programom rada sa finansijskim planom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća za 2019. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje

 

 

Javni poziv

za pružanje besplatne obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske

 

Kontroling je njemačka metodologija upravljanja preduzećem kojom se prikupljaju informacije neophodne rukovodiocima za donošenje kvalitetnih odluka (izrada budžeta, strateško planiranje, obračun troškova i učinaka, interno informisanje i izvještavanje, planiranje investiranja i dezinvestiranja, analiziranje poslovanja preduzeća, uvođenja elektronske obrade podataka, posebna istraživanja i sl.). Cilj obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti kontrolinga i ovladaju alatima i tehnikama koje će praktično primjeniti u preduzeću.

 

Obuka će obuhvatiti sljedeće oblasti:

 • Kolbov ciklus učenja
 • Fasilitacija
 • Dizajniranje obuke trenera
 • Specifični alati kontrolinga
 • Životni ciklus proizvoda
 • Analiza konkurencije
 • Benchmarking šabloni
 • Spoznaja slabosti preduzeća
 • BCG matrica
 • ABC analiza
 • Izrada „onePage“ izvještaja
 • Upravljanje izvještajima
 • Generisanje izvještaja iz eksela.

Obuka obuhvata teorijski i praktični dio.

 

KORIST ZA POLAZNIKA OBUKE

 • Polaznici dobijaju sistematičan pregled bitnih zadataka kontrolinga,Polaznici usvajaju pojmove kontrolinga i uče raditi sa kontroling alatima
 • Završavanjem obuke stiču potrebna znanja i kompetencije iz kontrolinga koja su im potrebna za rad sa rukovodiocima u preduzeću
 • Visoka orijentacija prema korisnicima i primjeri iz svakodnevnog rada u preduzeću osiguravaju praktičnu korist za polaznike obuke
 • Polaznici stiču osnovna stručna i metodička znanja za razvoj mjera za ostvarivanje ciljeva preduzeća, dokumentovanje poslovanja, te korekciju grešaka u poslovanju.

 

USLOVI ZA PRIJAVU

 • Završen fakultet društvenog smjera (poželjno ekonomski fakultet), ili fakultet tehničkog smjera,
 • Poznavanje procesa u preduzeću (proizvodnji, podržavajući, kontrolni ili mjerni procesi),
 • Poznavanje finansija i planiranja poslovanja na godišnjem nivou
 • Poželjno predznanje iz konsultantskog ili trenerskog posla (kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov imaće prednost)
 • Podnosilac prijave treba da obezbjedi minimalno jedno preduzeće tokom obuke u kojem će praktično provoditi stečena znanja.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene i selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa
 • dao lažne informacije.

 

 

IZDAVANJE SERTIFIKATA

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji izdaje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i ICV InternationalerControllerVerein (Međunarodno udruženje kontrolera).

Napomena:

Odabrani polaznik neće dobiti gore naznačeni sertifikat ukoliko se tokom provođenja obuke utvrdi da je dao lažne informacije ili nije obezbijedio preduzeće u kojem će tokom obuke praktično primijeniti stečena znanja.

 

TERMINI ODRŽAVANJA OBUKE

Obuke će se održavati u Banjoj Luci sredinom juna, septembra, oktobra i novembra mjeseca 2019. godine.Obuke počinju u 10.00 časova, a završavaju se u 16.00 časova.Krajnji rok za završetak obuke je 30.11.2019. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA                                         

Podnosilac prijave dostavlja sljedeća dokumenta:

 1. popunjenu prijavu
 2. biografiju
 3. dokaz o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome)
 4. potvrde ili drugi dokazi o završenom konsultantskom/trenerskom poslu
 5. validan dokaz o pristanku preduzeća da će biti partner u uvođenju kontrolinga.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

 

TROŠKOVI OBUKE

Troškove obuke snosi Agencija, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke.

Agencija će sa izabranim kandidatima sklopiti sporazum o provođenju obuke, a sa predloženim preduzećima ugovor o pružanju usluga kontrolinga. Ove usluge su za preduzeće besplatne.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 26.05.2019. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje besplatne obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-120.

 

PRILOG: