Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava postojećim malim i srednjim preduzećima na području Grada Bijeljina za 2019. godinu

August 29, 2019

Na osnovu člana 41. stav 2. alineja g) Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/13), člana 16. stav 1. tačka 3. i člana 9. stav 1. i 2. Odluke o osnivanju Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 32/16) i člana 27. stav 1. tačka 3. i člana 16. stav 1. i 2. Statuta Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 4/17), člana 10. Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/18), a u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2019. godinu, v.d direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina raspisuje:

 

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava postojećim malim i srednjim preduzećima na području Grada Bijeljina za 2019. godinu

 

1. Predmet

 

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslodavcima: a) u funkciji zapošljavanja u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti b) u funkciji ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa: nabavku mašina opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava privrednim društvima koja obavljaju djelatnost na području Grada Bijeljina.

 

2. Namjena

 

Podsticaji su namijenjeni:

 

Privrednim društvima koja obavljaju proizvodnu djelatnost i poslovnim jedinicama privrednih društava koja obavljaju proizvodnu djelatnost na području Grada Bijeljina, u ukupnom iznosu od 25.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos do 8.000,00 KM.

 

Mogu ostvariti pravo za sledeće namjene:

 • Za zapošljavanje novih radnika.
 • Za nabavku osnovnih sredstava mašina, opreme i alata.

 

3. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj

 

Pravo na podsticaj imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

 

 1. Da su registrovani za obavljanje proizvodne djelatnosti najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva,
 2. Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
 3. Da je lice za koje se traži podsticaj bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina, prije objave javnog poziva,
 4. Da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečaj odnosno likvidacioni postupak,
 5. Da imaju najmanje dva (2) zaposlena radnika,
 6. Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Bijeljina (komunalne takse i naknade),
 7. Da nisu dobijali podsticajna sredstava od Agencije u predhodnoj godini,
 8. Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom i Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

 

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti usluga, igara na sreću i trgovine, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava. Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti subjekti kod kojih se utvrdi zloupotreba dodijeljenih sredstava.

 

4. Kriterijumi za dodjelu podsticaja

 

 1. Podsticajna sredstva mogu koristiti poslodavci koji imaju potrebu za adekvatnom radnom snagom koja će doprinijeti povećanju njihove konkurentnosti. Poslodavac koji koriste ovaj vid podsticaja obavezan je da zaposli najmanje jednog radnika na period od jedne godine i da izmiruje obaveze poreza i doprinosa.
 2. Povećanje produktivnosti i konkurentnosti u funkciji ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa; nabavku mašina, opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova u vidu refundacije nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja MSP i preduzetništva. Korisnik ove vrste podsticaja obavezan je da zadrži broj postojećih zaposlenih radnika najmanje na period od jedne godine i da izmiruje obaveze poreza i doprinosa. Podsticajna sredstva se mogu koristiti za sledeće namjene: kupovinu osnovnih sredstava, opreme, alata, nabavku informatičke opreme i poslovnog softvera neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti. Podsticajna sredstva se ne mogu koristiti za renoviranje poslovnog prostora, kupovinu namještaja i rashladnih uređaja.

 

5. Potrebna dokumentacija

 

Privredna društva prilažu sledeća dokumenta:

 

 1. Propisani prijavni obrazac u potpunosti popunjen (elektronski), potpisan i ovjeren od strane direktora,
 2. Rješenja o registraciji privrednog društva,
 3. Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti APIF/ statistika,
 4. Uvjerenje o registraciji poreskog obveznika JIB,
 5. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, od Poreske uprave Republike Srpske,
 6. Uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a, od Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
 7. Uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema radnicima, od Poreske uprava Republike Srpske,
 8. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina, komunalne takse i ostale obaveze, izdaje Odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina,
 9. Bilans stanja i Bilans uspijeha za 2017. godinu i 2018. godinu,
 10. Uvjerenje da privredno društno nije pod stečajem ili likvidacijom, od Privrednog suda Bijeljina,
 11. Fakture za nabavku osnovnog sredstva; mašina, opreme i alata, iz 2019. godine, (original ili ovjerena fotokopija)
 12. Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi.

 

Dokumenta pod tačkama 2,3,4, i 9 mogu biti originali ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od tri mjeseca.

 

Dokumenta pod tačkama 5,6,7,8, i 10 moraju biti originali i ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

 

Prijavni obrazac za dodjelu podsticaja u potpunosti mora biti čitko popunjen i ovjeren od strane odgovornog lica, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

 

6. Razmatranje zahtjeva

 

Ispunjenost uslova i ocjenu prijava za dodjelu podsticaja na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva utvrđuje Komisija imenovana rješenjem od strane v.d direktora, te sačinjava prijedlog rang liste.

 

Na prijedlog Komisije v.d direktora donosi odluku o dodjeli sredstava, a sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 

7. Zaključivanje ugovora

 

Pri potpisivanju ugovora korisnik podsticaja koji zapošljava nove radnike je dužan da donese; Uvjerenje da su lica koja se zapošljavaju bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina prije raspisivanja javnog poziva, prijave radnika (obrazac PD 3100 iz Poreske uprave) i bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu sa mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja.

 

8. Doznačavanje sredstava

 

Podsticaj se doznačava u ukupnom iznosu, a u skladu sa ugovorom. Konačna isplata sredstava se vrši iz Trezora Gradske uprave Grada Bijeljina.

 

9. Način i rok za podnošenje zahtjeva

 

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično u Agenciju ili putem pošte u zapečećenom kovertu na adresu; Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187 Bijeljina sa naznakom „Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava postojećim malih i srednjih preduzeća na području Grada Bijeljina za 2019 godinu- NE OTVARATI prije sastanka Komisije’’

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Od 29. avgust do 28. septembar 2019. godine.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

 

10. Ostale napomene

 

Javni poziv, prijavni obrazac i Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/18), dostupni su i na web strani www.agencijamsp.com.

 

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije i na telefon 055/204 024.

 

 

Tekst javnog poziva možete preuzeti na ovom linku.

 

Obrazac za prijavu za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva projekta “Dodjela podsticajnih sredstava postojećim i malim preduzećima na području Grada Bijeljina”