J A V N I P O Z I V za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj samostalnih preduzetnika koji obavljaju proizvodnu i uslužnu djelatnost na području Grada Bijeljina za 2020. godinu

Juli 23, 2020
 1. Predmet

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslodavcima: a) u funkciji zapošljavanja u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti b) u funkciji ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa: nabavku mašina opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava samostalnim preduzetnicima koja obavljaju proizvodnu i uslužnu djelatnost na području Grada Bijeljina.

 1. Namjena

Podsticaji su namijenjeni:

Samostalnim preduzetnicima koji obavljaju proizvodnu i uslužnu djelatnost na području Grada Bijeljina, u ukupnom iznosu od 30.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos do 5.000,00 KM.

Mogu ostvariti pravo za  sledeće namjene:

 • Za zapošljavanje novih radnika.
 • Za nabavku osnovnih sredstava mašina, opreme i alata.

 

 1. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj

Pravo na podsticaj imaju samostalni preduzetnici koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da su registrovani za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti,
 2. Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
 3. Da je lice za koje se traži podsticaj bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina, prije objave javnog poziva,
 4. Da imaju najmanje jedan (1) zaposlen radnik,
 5. Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Bijeljina (komunalne takse i naknade),
 6. Da nisu dobijali podsticajna sredstava od Agencije u predhodnoj godini,
 7. Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom i Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika.

 

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, trgovine i usluga, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava.

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti subjekti kod kojih se utvrdi zloupotreba dodijeljenih sredstava.

 

 1. Kriterijumi za dodjelu podsticaja

 

 1. Podsticajna sredstva mogu koristiti poslodavci koji imaju potrebu za adekvatnom radnom snagom koja će doprinijeti povećanju njihove konkurentnosti.

Poslodavac koji koriste ovaj vid podsticaja obavezan je da zaposli najmanje jednog radnika na period od jedne godine i da izmiruje obaveze poreza i doprinosa.

 

 1. Povećanje produktivnosti i konkurentnosti u funkciji ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa; nabavku mašina, opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova u vidu refundacije nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja preduzetništva.

Korisnik ove vrste podsticaja obavezan je da zadrži broj postojećih zaposlenih radnika  najmanje na period od jedne godine i da izmiruje obaveze poreza i doprinosa.

Podsticajna sredstva se mogu koristiti za sledeće namjene: kupovinu osnovnih sredstava, opreme, alata, nabavku informatičke opreme i poslovnog softvera neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti.

Podsticajna sredstva se ne mogu koristiti za renoviranje poslovnog prostora, kupovinu namještaja i rashladnih uređaja.

 

 1. Potrebna dokumentacija

Priložiti  sledeća dokumenta:

 1. Propisani prijavni obrazac u potpunosti popunjen (elektronski), potpisan i ovjeren od strane direktora,
 2. Rješenja o registraciji ,
 3. Uvjerenje o registraciji poreskog obveznika JIB,
 4. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, od Poreske uprave Republike Srpske,
 5. Uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema radnicima, sa spiskom prijavljenih radnika od Poreske uprava Republike Srpske,
 6. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina, komunalne takse i ostale obaveze, izdaje Odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina,
 7. Odgovarajuće poreske prijave poreza na dohodak ( obrazac 1007,1004, 1005)  za poslednja 3 mjeseca
 8. Dokaz za nabavku osnovnog sredstva; mašina, opreme i alata, iz 2020. godine, (faktura ili kupoprodajni ugovor ovjeren kod notara)

Dokumenta moraju  biti originali ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od tri mjeseca, sem dokumenata pod   tačkom 5.7.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi.

Dokumenta moraju biti originali  ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od tri mjeseva.

Prijavni obrazac za dodjelu podsticaja u potpunosti mora biti čitko popunjen i ovjeren od strane odgovornog lica, jer u protivnom se neće  uzeti u razmatranje.

 1. Razmatranje zahtjeva

Ispunjenost uslova i ocjenu prijava za dodjelu podsticaja na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika utvrđuje Komisija imenovana rješenjem od strane direktora, te sačinjava prijedlog rang liste.

Na prijedlog Komisije direktor donosi odluku o dodjeli sredstava, a sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 1. Zaključivanje ugovora

Pri potpisivanju ugovora korisnik podsticaja koji zapošljava nove radnike je dužan da donese; Uvjerenje da su lica koja se zapošljavaju bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina prije raspisivanja javnog poziva, prijave radnika (obrazac PD 3100 iz Poreske uprave) i bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu sa mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja.

 1. Doznačavanje sredstava

Podsticaj se doznačava u ukupnom iznosu, a u skladu sa ugovorom. Konačna isplata sredstava se vrši iz Trezora Gradske uprave Grada Bijeljina.

 

 1. Način i rok za podnošenje zahtjeva

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično u Agenciju ili putem pošte u zapečećenom kovertu na adresu:

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187 Bijeljina sa naznakom  Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj samostalnih preduzetnika koji obavljaju  proizvodnu i uslužnu djelatnost na području Grada Bijeljina za 2020. godinu“-NE OTVARATI prije sastanka Komisije

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Od  23 jula do 07. avgust  2020. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti predmet  razmatranja.

 1. Ostale napomene

Javni poziv, prijavni obrazac i Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika ( „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj 39/20) , dostupni su i na web strani www.agencijamsp.com

Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije i na telefon 055/204 – 024.

Dokument možete preuzeti na sledećem linku.

Obrazac za prijavu za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva projekta „Dodjela podsticajnih sredstava za razvoj samostalnih preduzetnika koji obavljaju proizvodnu i uslužnu djelatnost na području Grada Bijeljina za 2020. godinu“