Javni poziv za podsticaj razvoja novoosnovanih privrednika na području Grada Bijeljina

август 22, 2019

Na osnovu člana 41. stav 2. alineja g) Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/13), člana 16. stav 1. tačka 3. i člana 9. stav 1. i 2. Odluke o osnivanju Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 32/16) i člana 27. stav 1. tačka 3. i člana 16. stav 1. i 2. Statuta Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 4/17), člana 10. Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/18), a u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2019. godinu, v.d direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina raspisuje:

 

Javni poziv za podsticaj razvoja novoosnovanih privrednika na području Grada Bijeljina

1. Predmet

 

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslodavcima: a) u funkciji zapošljavanja u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti b) u funkciji ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa: nabavku mašina opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava- refundacija  novoosnovanim privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima koji obavljaju djelatnost na području Grada Bijeljina.

 

2. Namjena

 

Podsticaji su namijenjeni:

 

Privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima koji su osnovani u 2019. godini, koji obavljaju proizvodnu i uslužnu djelatnost (osim trgovine i ugostiteljstva) na području Grada Bijeljina, u iznosu od 30.000,00 KM. Maksimalan pojedinačni iznos do 8.000,00 KM.

 

Mogu ostvariti pravo za sledeće namjene:

 

 • Za zapošljavanje novih radnika.
 • Za nabavku osnovnih sredstava mašina, opreme i alata.

 

3. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj

 

Pravo na podsticaj imaju privredna društva/samostalni preduzetnici koja ispunjavaju sledeće uslove:

 

 1. Da su registrovani za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti (osim trgovine i ugostiteljstva) u 2019. godini,
 2. Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
 3. Da je lice za koje se traži podsticaj bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina, prije objave javnog poziva,
 4. Da imaju najmanje jednog (1) zaposlenog radnika uključujući vlasnika
 5. Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Bijeljina (komunalne takse i naknade),
 6. Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom i Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

 

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, trgovine i ugostiteljstva, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava.

 

4. Kriterijumi za dodjelu podsticaja

 

 1. Podsticajna sredstva mogu koristiti poslodavci koji imaju potrebu za adekvatnom radnom snagom koja će doprinijeti povećanju njihove konkurentnosti i produktivnosti. Poslodavac koji koriste ovaj vid podsticaja obavezan je da zaposli najmanje jednog radnika na period od jedne godine, da izmiruje obaveze poreza i doprinosa i da zadrži postojeći broj radnika u periodu od godinu dana.
 2. Podsticajna sredstva u funkciji ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa; nabavku mašina, opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova u vidu refundacije za nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja MSP i preduzetništva. Korisnik ove vrste podsticaja obavezan je da zadrži broj postojećih zaposlenih radnika  najmanje na period od jedne godine i da izmiruje obaveze poreza i doprinosa. Podsticajna sredstva se mogu koristiti za sledeće namjene: kupovinu osnovnih sredstava, opreme, alata, nabavku informatičke opreme i poslovnog softvera neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti. Podsticajna sredstva se ne mogu koristiti za renoviranje poslovnog prostora, kupovinu namještaja i rashladnih uređaja.

 

5. Potrebna dokumentacija

 

Privredna društva / samostalni preduzetnici prilažu  sledeća dokumenta:

 

 1. Propisani prijavni obrazac u potpunosti popunjen (elektronski), potpisan i ovjeren od strane direktora/vlasnika,
 2. Rješenja o registraciji privrednog društva/samostalnog preduzetnika koji je osnovan u 2019. godini, do otvaranja ovog javnog poziva,
 3. Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti APIF/ statistika, za privredna društva
 4. Uvjerenje o registraciji poreskog obveznika JIB,
 5. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, od Poreske uprave Republike Srpske,
 6. Uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema radnicima, od Poreske uprava Republike Srpske,
 7. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina, komunalne takse i ostale obaveze, izdaje Odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina,
 8. Fakture za nabavku osnovnog sredstva; mašina, opreme, poslovnog softvera i alata, iz 2019. godine, koje glase na privredno društvo/preduzetničku radnju (original ili ovjerena fotokopija)

 

Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi.

 

Dokumenta pod tačkama  2,3 i 4  mogu biti originali  ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od tri mjeseca.

 

Dokumenta pod tačkama  5,6 i 7 moraju biti originali.

 

Prijavni obrazac za dodjelu podsticaja u potpunosti mora biti čitko popunjen i ovjeren od strane odgovornog lica/vlasnika, jer u protivnom se neće  uzeti u razmatranje.

 

6. Razmatranje zahtjeva

 

Ispunjenost uslova i ocjenu prijava za dodjelu podsticaja na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva utvrđuje Komisija imenovana rješenjem od strane v.d direktora, te sačinjava prijedlog rang liste.

 

Na prijedlog Komisije direktor donosi odluku o dodjeli sredstava, a sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 

7. Zaključivanje ugovora

 

Pri potpisivanju ugovora korisnik podsticaja koji zapošljava nove radnike je dužan da donese; Uvjerenje da su lica koja se zapošljavaju bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina prije raspisivanja javnog poziva, Prijave radnika (obrazac PD 3100 iz Poreske uprave) i bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu sa mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja.

 

8. Doznačavanje sredstava

 

Podsticaj se doznačava u ukupnom iznosu, a u skladu sa ugovorom. Konačna isplata sredstava se vrši iz Trezora Grada Bijeljina.

 

9. Način i rok za podnošenje zahtjeva

 

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično u Agenciju ili putem pošte u zapečećenom kovertu na adresu;  Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187 Bijeljina sa naznakom  „Prijava na javni poziv za  podsticaj razvoja novoosnovanih privrednika na području Grada Bijeljina – NE OTVARATI prije sastanka Komisije’’

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni poziv je otvoren od 22. avgusta  do 21. septembra. 2019. godine.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti predmet  razmatranja.

 

10. Ostale napomene

 

Javni poziv, prijavni obrazac i Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/18), dostupni su i na web strani www.agencijamsp.com.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije i na telefon 055/204 024.

 

Tekst javnog poziva možete preuzeti na ovom linku.

 

Obrazac za prijavu za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva projekta „Podsticaj razvoja novoosnovanih privrednika na području Grada Bijeljina“