Предности улагања у БиХ

- Стабилност валуте;
- Ниска стопа инфлације;
- Повољан географски положај;
- Значајни природни ресурси;
- Постојећи привредни капацитети;
- Образована, квалификована и цјеновно конкурентна радна снага;
- Повољна стопа пореза на добит у односу на остале земље -10%;
- Порез и доприноси на лична примања -52%;
- Слободан трансфер профита у иностранство, након испуњења законских обавеза према Републици;
- БиХ је потписница CEFTA споразума о слободној трговини са земљама Западног Балкана и Молдавијом;
- Приватизован банкарски сектор.

Национални третман страних улагача:
- Основати правно лице у потпуној својини страног улагача (страног и домаћег улагача);
- Улагати у постојеће предузеће;
- Улагати у банку или осигурање;
- Добити концесију за кориштење природних богастава, добара у општој употреби и обављање дјелатности од општег интереса за Републику.

Предности улагања у Град Бијељина

- Индустријске зоне опремљене инфраструктуром, са повољним условима откупа парцела за brownfield инвестиције, посебне погодности предвиђене за изградњу погона за прераду или откуп пољопривредних производа;
- Образована, квалификована и цјеновно конкурентна радна снага;
- Ефикасна градска управа;
- Економски, културни и здравствени центар региона;
- Надлежност Регистарског суда у Бијељини;
- Рок за регистрацију 3-5 дана.

Подстицање оснивања малих и средњих предузећа

- Подстицај за оснивање предузећа - START-UP;
- Подстицај развоја постојећих и START-UP предузећа;
- Подстицај за увођење система квалитета;
- Подстицај за жене - предузетнике;
- Подстицај за повратнике - предузетнике;
- Подстицај за занатско-предузетничке радње.

Прилагођени подстицајни програми за сваку појединачну инвестицију засновани на:

- величини инвестиције,
- броју радних мјеста,
- вриједности радних мјеста,
- да ли је инвестиција из приоритетног или подсектора.

Примјер подстицаја:

- Плаћање земљишта у индустријским зонама у периоду од 60 мјесеци без камате;
- 70% - 90% смањење накнада и такси за производне објекте.

Информације о олакшицама