Јавни позив за додјелу подстицаја

мај 20, 2021

Преузмите кликом на линк испод:

Клик —–> Јавни позив за подстицај 20.05.2021 <—– Клик  —- ЗАТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ

Клик—–> Образац за подстицај <—–Klik  —- ЗАТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ

 

На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13 и 84/19), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 17. и члана 15. Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, број: 346/21, а у складу са Програмом рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2021. годину, в.д директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:

 

                             ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за додјелу подстицајних средстава за развој постојећих малих и средњих предузећа

на подручју Града Бијељина за 2021. годину

1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава послодавцима. Додјела подстицајних средства (у даљем тексту: подстицаји) извршит ће се у складу са Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (у даљем тексту: Правилник) у функцији; запошљавања нових радника и улагања у унапређење технолошких процеса; суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава привредним друштвима која обављају дјелатност на подручју Града Бијељина.

Укупни износ средстава по овом јавном позиву износи 50.000 КМ.

2. Намјена

Право на подстицај остварује се по основу пројекта, а предмет пројекта може се односити на следеће:

1. За повећање запослености – запошљавање новог радника адекватну радну снагу која је неопходна за раст конкурентности МСП у циљу смањења незапослености,

2. За набавку; машина опреме и алата која се односи на значајно побољшање постојеће технологије и развој,

3. Развој иновација које подразумијава развој нових или значајно побољшање постојећих производа, материјала и производних процеса.

Подстицајима се суфинансира дио оправданих улагања која привредно друштво има на реализацији пројекта.

Оправдана улагања представљају инвестицију привредног друштва која се може препознати и прихватити да је учињена у циљу реализације активности искључиво за унапређење пословања у регистрованој дјелатности.

Доказ као оправдани трошак је прилагање фактуре која гласи на фирму у току ове календарске године.

Подстицајна средства се могу користити за следеће намјене: куповину основних средстава, опреме, алата, набавку информатичке опреме, пословног софтвера и сл.
Привредно друштво на јавни позив може доставити само једну пријаву.

Пројекат за остваривање права на подстицај обухвата активности које су почеле у току календарске године у којој се расписује јавни позив за додјелу подстицаја (у даљем тексту: јавни позив).

Према степену завршености пројекти могу бити:
Реализован (завршени) пројекат подразумијева да су пројектне активности завршене до дана подношења пријаве на јавни позив;
Пројекат у завршној фази реализације подразумијева да је реализација у току и да ће се завршити најкасније у року од мјесец дана, а до закључивања уговора о додјели подстицаја.

 

3. Услови за остваривање права на подстицај

Право на подстицај имају привредна друштва која испуњавају следеће услове:

 1. Да су регистровани за обављање дјелатности најмање двије године прије објављивања јавног позива,
 2. Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
 3. Да је лице за које се тражи подстицај било на евиденцији Завода за запошљавање-БироБијељина, прије објаве јавног позива,
 4. Да над њима није покренут или отворен стечај односно ликвидациони поступак,
 5. Да имају најмање једног (1) запосленог радника,
 6. Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (комуналне таксе и накнаде),
 7. Да нису добијали подстицајна средстава од Агенције у предходној години,
 8. Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину и условимакоришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.

Право на подстицај не могу остварити самостална занимања у смислу члана 14. став 3. Закона о порезу на доходак.

Право на подстицај не могу остварити субјекти код којих се утврди злоупотреба додијељених средстава.

4. Потребна документација

Привредна друштва прилажу следећа документа:

 1. Прописани пријавни образац попуњен електронски, потписан и овјерен од стране директора,
 2. Извод о упису у судски регистар који није старији од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, оригинал или овјерена копија,
 3. Акт окружног Привредног суда Бијељина да није поднесен приједлог за отварање стечајног или ликвидационог поступка, који није старији од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, оригинал или овјерена копија,
 4. Овјерена копија Биланса стања и Биланса успијеха за 2019. годину и 2020. годину,
 5. Оригинал или овјерена копија Увјерења о измиреним пореским обавезама, од Пореске управе Републике Српске, које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
 6. Оригинал или овјерена копија Увјерења о броју запослених радника, од Пореске управа Републике Српске, која није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
 7. Овјерена копија Увјерења о регистрацији пореског обвезника ЈИБ,
 8. Оригинал или овјерена копија Увјерења о измиреним обавезама ПДВ-а, од Управе за индиректно опорезивање БиХ, које није старије од 60 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
 9. Овјерена копија последњег Обавјештења о разврставању пословног субјекта по дјелатности АПИФ/ статистика,
 10. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина, комуналне таксе и остале обавезе, издаје Одјељење за Финансије Градске управе Града Бијељина, оригинал,
 11. Доказ о реализацији улагању по пројекту – Фактуре које се односе на реализацију пројекта, оригинал или овјерена копија, за период од 01.01.2021. године, издату од правног лица на најмањи појединачни износ од 500 КМ.
 12. Изјава овлаштеног лица; ако је набавка у току, да ће се набавка завршити најкасније у року од мјесец дана након затварања јавног позива и да ће у том року доставити доказ о улагању – фактуру.Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе, доказе и појашњења, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.

 

5. Разматрање пријава

Пријаве на јавни позив разматра Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава за подстицај развоја МСП и предузетништва. Задатак Комисије је да у складу са утврђеним условима и критеријума размотри и оцијени пријаве привредних субјеката, сачини приједлог ранг- листе корисника подстицаја.

Након што директор прихвати приједлог ранг листе са износима подстицаја по сваком привредном субјекту, доноси одлуку о додјели подстицаја и закључује појединачне уговоре о додјели подстицаја са привредним субјектима

6. Критеријуми бодовања

(1) Комисија врши оцјену и бодовање пријава које су благовремене, допуштене, потпуне и испуњавају услове јавног позива и Правилника;

(2) Оцјена и бодовање пријава обавља се према следећим критеријумима:  Стручна оцјена пројекта, маx. 50 бодова.
 Број запослених радника, маx. 10 бодова.
 Кретање пословних прихода, маx. 10 бодова.

 Врста дјелатности, маx. 10 бодова.
Привредни субјект може остварити максимално 80 бодова.
Износ подстицајних средстава који се може одобрити појединачном привредном субјекту не

може бити већи од 50% оправданих трошкова пројекта.
С обзиром на укупан износ расположивих новчаних средстава, подстицаји ће бити додијељени

привредним субјектима према редослиједу на утврђеној ранг листи док средства не буду утрошена према условима и критеријумима из Правилника.

Максималан износ подстицаја који се може додијелити привредном субјекту износи до 8.000 КМ.

7. Обавезе корисника средстава

Привредно друштво којем је одобрен подстицај закључује са Агенцијом Уговор о додјели подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.

Ако је подстицај додијељен за запошљавање новог радника, при потписивању уговора корисник подстицаја дужан је да достави доказ о заснивању радног односа за лице које запошљава, (образац 3100 из Пореске управе о пријави радника) и потврду из Завода за запошљавање да је лице било на евиденцији завода.

Корисник подстицаја приликом закључивања Уговора о додјели подстицаја обавезан је да достави бланко потписану и овјерену мјеницу са потписаном мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења поврата подстицаја у случају неиспуњења уговорених обавеза и ненамјенског утрошка средстава.

У случају да корисник подстицаја приликом потписивања уговора није у могућности да достави доказ о заснивању радног односа за лице које се запошљава, исту је дужан доставити најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора из претходног става.

Уколико корисник подстицаја у предвиђеном року не достави доказе из претходног става, сматраће се да је одустао од додијељеног подстицаја, а уговор престаје да важи.

Ако је подстицај одобрен по основу реализованог пројекта, корисник подстицаја није обавезан да Агенцији достави мјеницу.

8. Дозначавање средстава

Исплата подстицаја врши у укупном износу према расположивим средствима, преносом одобрених средстава са рачуна Трезора Града Бијељина у корист корисника подстицаја на његов жиро рачун отворен код пословне банке.

 

9. Подношење пријаве

Јавни позив објављује се у недељном листу „Семберске новине“ и на интернет страници Агенције www.agencijamsp.com гдје је доступан пријавни образац и Правилник.

Додатне информације могу се добити у просторијама Агенције и на телефон 055/204 024.
Пријава са потребном документацијом доставља се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном коверту на адресу; Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше Селимовић 22А, Поштански фах 187 Бијељина, са назнаком „Пријава за додјелу подстицајних средстава за развој постојећих малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина за 2021 годину – НЕ ОТВАРАТИ прије састанка Комисије’’

Рок за подношење пријава је 21 (двадесетједан) дан од дана објављивања јавног позива. Од 20. мај до 10. јун 2021. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.

 

Број: 356/21

 

Датум: 14. мај 2021. годинe.

 

Напомена:

Форма испод текста је искључиво информативног карактера, овде

преузмите образац за пријаву и доставите га лично у предвиђеном року.

 

Овај јавни позив односи се искљчиво на Д.О.О